تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
معرفي مديريت فني و اجرائيتاريخ بروز رساني : 1395/10/06

مديريت فني و اجرايي :

اين مديريت كه پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن و شهرسازي به وجود آمد ، عمده وظايفش را قبلا تحت عنوان مديريت امور اجرايي انجام مي داد . هم اكنون عمده شرح وظايف اين مديريت به شرح ذيل  مي باشد .

         نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرايي منطبق با سياستهاي ابلاغي

         نظارت براي نيازهاي سازمانها دولتي مستقر در استان به ساختمانهاي اداري ، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان

         نظارت بر تهيه اطلاعات مربوط به پروژه هاي استاني و ملي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهاي فيزيكي و پرداختها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان

         انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مدير كل استان جهت اتخاذ تصميم .

         نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي بخش

         شركت در كميسيونها ، كميته ها ، شوراها ي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي مربوطه

         نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحد هاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

         همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني و اجرايي

         نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرايي در استان

         همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله

اين مديريت جهت عملياتي نمودن شرح وظايف فوق الذكر داراي سه اداره به نامهاي – اداره فني و مهندسي – اداره پيمان و رسيدگي و اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي مي باشد كه خلاصه شرح وظايف هر اداره به شرح ذيل مي باشد .

اداره فني و مهندسي :

·        برنامه ريزي فعاليتهاي محوله و تدوين آنها بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي و با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان

·        برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرحهاي ملي و استاني در چارچوب برنامه هاي كلي مصوب و تنظيم گزارشهاي لازم

·        بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ضوابط مقرر ، تائيد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه بر اساس روشهاي تعيين شده .

·        بررسي فني طرحهاي تهيه شده توسط مشاوران ، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتا تائيد آنها در محدوده اختيارات مصوب

·        فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استاندارها ، الگوها و نمونه هاي ابلاغ شده

·        شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي 

·        رسيدگي و اظهار نظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه هاي ملي و استاني در طول مدت اجرا

·        حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي در آرشيو فني

·        همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرائي نمونه و نظارت بر اجراي آنها

·        ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نياز طرحها .

اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي :

·        ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان

·        نظارت بر چگونگي اجراي طرحهاي و پروژه هاي ملي و استاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها و پروژه ها .

·        انجام بررسهاي كارشناسي در مورد تقاضا هاي دستگاههاي دولتي و عمومي جهت تخريب ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي .

·        بررسي مستمر نيازهاي سازمانهاي دولتي استان به ساختمانهاي اداري ، تخصصي ، عمومي

·        بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگو سازي ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي بر اساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه

·        بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي استان

·        نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان

·        انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .

·        پيش بيني وبرآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه

·        رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت

·        شركت در كميسيونهاي تحويل موقت قطعي

·        بازديد  دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .

·        تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژ ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .

 

 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir