تاريخ به روز رساني: 1396/2/21     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
مدیریت املاک و حقوقی


معرفی مدیریت املاک و حقوقی استان زنجان

                                                                      

شرح وظایف مدیریت املاک و حقوقی :

1-                راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله

2-                   راهبري امر ارزيابي‌وبرآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي‌شود بر اساس قانون وآئين نامه اجرائي مربوطه .

3-                كنترل امرجمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان.

4-                نظارت برايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.

5-                برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان .

6-                نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.

7-                نظارت بر امر شناسائي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين

8-                شركت در كميته‌ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان .

9-                تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير ومدير كل استان.

10-           راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12قانون زمين شهري.

11-           راهبري امرارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها.

 

این مدیریت شامل 3 اداره میباشد:

1-                اداره املاك و بانك زمين

2-                اداره شناسايي و حفاظت از اراضي

3-                اداره حقوقي ، ارزيابي خسارات و واگذاري

  •      اداره املاک و بانک زمین

شرح وظایف اداره املاک و بانک زمین :

1-    انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي.

2-    انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور.

3-    انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك.

4-    انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط.

5-    تهيه استعلامات ثبتي موردنياز و پاسخ به سوالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي موردنظر.

6-     اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت درآمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان.

7-    بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط.

8-    پيگيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه.

9-       پيگيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.

10-                        پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 و ابلاغ نظريه كميسيون ذيربط به مراجع  مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت.

11-                        اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين موردنياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان.

12-                        افراز ، تجميع ، تفكيك و انجام ساير تشريفات ثبتي موردنياز املاك ملكي.

13-                        تشخيص و تعيين قيمت و پيگيري تامين اعتبار و پرداخت بهاي املاك مورد خريداري.

14-                        تعامل و همكاري و مكاتبه با سازمانهاي بازرسي و نظارتي در بخش مربوط به املاك.

15-                        طبقه بندي و بايگاني اسناد و مدارك املاك دولتي و مستدات مربوطه.

16-         پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ع ثبت اسناد واملاك ، شهرداري ها ، دفاتر اسناد رسمي و ...

17-                        تجميع و تفكيك اراضي تملكي و تمليكي اداره كل و خريد توافقي.

18-                        انجام امور مرتبط با استعلام فرم " ج " و ورود اطلاعات و بروزرساني سيستم اطلاعات.

19-                        تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12.

20-                        تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان.

21-                        تهيه آلبومهاي موقعيت املاك و اراضي ملكي دولت.

22-                         تشکیل کمیته زمین جهت تخصیص زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی برابر دستورالعمل.

  •      اداره شناسايي و حفاظت از اراضي

                             معرفی:

این اداره به عنوان یکی از از سه اداره مدیریت املاک و حقوقی  دارای ارتباط تنگاتنگی با دو اداره دیگر می باشد. در اموری مانند پیگیری تصرفات املاک دولتی با اداره حقوقی و در تشخیص اراضی قابل واگذاری و یا قابل فروش با اداره املاک همکاری می نماید.

شرح وظایف اداره شناسايي و حفاظت از اراضي :

1-    شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك.

2-    شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل.

3-    استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده.

4-    استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها.

5-    انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت.

6-    استخراج و تعيين زمين هايي كه نياز به حفاظت دارند.

7-    انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت.

8-    انتخاب موسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد.

9-    تامين اعتبار نگهداري از اراضي.

10-                       نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي.

11-                       بررسي و تعيين تكليف اراضي غيرقابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري.

12-                       همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين با اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرف جهت انجام اقدامات لازم .

13-                       پيگيري و انجام ساير امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي.

فرآیند انجام کارها:

الف- حفاظت و پیگیری تصرفات احتمالی :

-         دریافت گزارش اولیه از شرکت حفاظتی

-         بررسی مالکیت زمین (از نظر دولتی بودن يا نبودن)

-         بازدید از محل وقوع تصرف احتمالی (در صورت نیاز به تدقیق میزان تصرف)

-         ارائه گزارش به اداره شهرستان مربوطه و واحد حقوقی جهت رفع اقدام حقوقی و رفع تصرف

-         بازدید مستمر از زمین مورد نظر جهت رصد آخرین وضعیت اقدامات

ب- ساماندهی اطلاعات سندی و نقشه ای اراضی

-         استخراج لیست اراضی (بزرگ مقیاس) فاقد سند تک برگی یا دارای نقشه های قدیمی (علی الخصوص اراضی ملی)

-         الویت بندی جهت اخذ سند تک برگی

-         پیگیری از طریق اداره ثبت جهت اخذ اسناد

ج- فرایند انتخاب موسسه حقوقی حفاظت از اراضی

-         بر آورد قیمت اولیه  بر اساس لیست اراضی قابل حفاظت

-         انتشار فراخوان در روزنامه

-         دریافت پیشنهادات

-         بررسی پیشنهادات و انتخاب موسسه واجد شرایط

-        -انعقاد قرارداد با شرایط عمومی و خصوصی با موسسه مربوطه

قوانین مرتبط:

-         قانون زمین شهری (1366)

-         آئین نامه زمین شهری (1371)

    
  •   اداره حقوقي ، ارزيابي خسارات و واگذاري

شرح وظایف اداره حقوقي ، ارزيابي خسارات و واگذاري :

1-    طر ح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .

2-    تنظيم برنامه كار وكلا دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهارنامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف قائم مقام وزير و مديركل استان در موارد ضروري و پاسخگوئي به آنها.

3-    بررسي و اظهارنظر و پاسخگوئي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از ساير واحدهاي اداره كل و استان.

4-    بررسي و اظهارنظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تائيد مسئولان ذيربط.

5-    اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانت نامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستور آزاد كردن ضمانت نامه طف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .

6-    پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور و تنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور.

7-    پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان و شهرهاي مربوطه.

8-    رسيدي و اظهارنظر نسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي و قضايي در وصول مطالبات ريالي و ايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل.

9-    انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از :

-        تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري.

-        تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده.

-        امور مربوط به ارزيابي و قيمت گذاري اراضي ، تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري هاي قبلي و پاسخگويي به استعلامات مرتبط با آن.

-       پاسخگويي به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با واگذاري اراضي.

-        بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حدنصاب مقرر در قانون ومالكيتي كه زمين آنان موات تشخيص شده است.

-        پاسخگويي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با واگذاري.

10-                       انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني.

11-                       انجام امور مربوطبه فروش نقدي و اقساطي اراضي و واحدهاي مسكوني.

12-                       انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين و مقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط.

13-                       درخواست ارجاع امر كارشناسي تعيين قيمت اراضي وواحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قوانين نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

14-                       تهيه مشخصات كليه اراضي واگذار يا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين.

15-                       انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه.

16-                       بازرسي موارد تصرفات غيرقانوني در اراضي در اختيار اداره كل و انجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف.

17-                       پيگيري خلع يد و رفع تصرف از اراضي و املاك مورد تصرف غيرقانوني و غير مجا اشخاص حقيقي و حقوقي.

18-                       اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني، ثبتي و اداري و وصول وجود مربوط و واريز به حساب خزانه.

19-                       ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف مي گردند.

20-                       بررسي سوابق و مدارك اراضي واملاك متصرفي اعم از خريداري شده، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي.

21-                       تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع مسئولين ذيربط

 

 

 

 

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir